اعضاء هیات مدیره
   سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
  رئیس هیئت مدیره و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز عبدالامیر مجدم 1
  عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان اتوبوسرانی اهواز رضا بزاززاده  2
  عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اهواز محمد رستم منش  3
  عضو الالبدل هیئت مدیره و معاون اداری و مالی سازمان پایانه های شهرداری امیرکیوان کنعانی  4