اقدامات و دستاوردها
عنوان حجم نوع دریافت فایل
بلیت الکترونیک و سامانه AVL 404KB
انجام پروژه محوطه سازی توقفگاه قدس 29KB
ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 4 229KB
دوره های آموزشی انجام شده در سال 91  224KB
احداث پهلوگاه ایستگاه اتوبوس در مناطق 452KB