آمار و اطلاعات
عنوان حجم نوع دریافت فایل
 آمار ایستگاه های مکانیزه  204KB
 آمار زیرشویی انجام شده اتوبوس های سازمان 224KB
 آمار جایگاه های CNG 158KB
 آمار کلی خطوط سازمان اتوبوسرانی 258KB
 سایبان های غیر مکانیزه احداث شده در محدوده  مناطق هشتگانه شهرداری 348KB
 شرکتهای تحت نظارت سازمان  169KB
 لیست مراکز شارژ شهروند کارت  174KB
 راهنمای خطوط اتوبوس  556KB

 

 
آمار سایبانهای غیرمکانیزه به تفکیک مناطق
عنوان حجم نوع دریافت فایل
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه یک شهرداری اهواز  244KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه دو شهرداری اهواز 228KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه سه شهرداری اهواز 188KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه چهار شهرداری اهواز 176KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه پنج شهرداری اهواز 236KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه شش شهرداری اهواز 172KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه هفت شهرداری اهواز 180KB
آمار سایبانهای غیرمکانیزه منطقه هشت شهرداری اهواز 192KB