یکشنبه، 28 آبان 1396

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

پایانه شهید فهمیده- فرهنگشهر

۴۰۵

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه شهید فهمیده گلستان

۴۰۱

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه شهید فهمیده  سعدی  بهارستان

۴۰۳

۲۵۰۰

*

پایانه شهید فهمیده . چنیبه

۴۰۴

۳۰۰۰

*

پایانه شهید فهمیده   شهرک برق

۴۰۲

۳۰۰۰

*

پایانه شهید فهمیده . شهرک دانشگاه

۴۰۷

۳۰۰۰

*

پایانه شهید فهمیده . پردیس یک

۴۰۹

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه شهید فهمیده . پردیس دو

۴۱۱

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه شهید فهمیده . خبینه

۴۱۲

۳۰۰۰

*

پایانه شهید فهمیده - مجاهد.صنایع

۴۰۸

۳۰۰۰

*

پایانه شهید فهمیده . بقائی - ام الطمیر

۴۱۰

۳۰۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

میدان شهداء . کیانپارس

۲۰۱

۲۵۰۰

۳۰۰۰

میدان شهداء . کیان آباد

۲۰۲

۲۵۰۰

۳۰۰۰

میدان شهداء . شهر سالم

۲۰۳

۲۵۰۰

*

میدان شهداء . شهر ک شهید میثمی

۲۰۴

۳۰۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

چهار راه امام . منبع آب

۳۰۱

۲۰۰۰

۲۴۰۰

چهار راه امام . الصافی

۳۰۲

۲۰۰۰

۲۴۰۰

چهار راه امام . سلطان منش

۳۰۳

۲۵۰۰

۳۰۰۰

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

انتهای بنی هاشم . کوی سیاحی

۴۱۶

۲۰۰۰

*

انتهای بنی هاشم . عین دو

۴۱۴

۲۵۰۰

*

انتهای بنی هاشم . ملاشیه

۲۱۱

۲۵۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

خیابان آزادگان - کارمندی . بهزاد شهر

۳۰۷

۲۵۰۰

۳۰۰۰

خیابان آزادگان - کارمندی .ملی راه

۳۰۷.۱

۲۵۰۰

۳۰۰۰

خیابان آزادگان - کوی علی آباد

۳۱۶

۳۰۰۰

*

خیابان آزادگان - فاز 4 کوی ملت

۳۰۸

۳۰۰۰

۳۶۰۰

خیابان آزادگان - نفت . حفاری . آغاجری

۳۱۵

۳۰۰۰

۳۶۰۰

خیابان آزادگان . زردشت

۲۰۹

۳۰۰۰

*

خیابان آزادگان -  کیانشهر

۲۱۵

۳۰۰۰

۳۶۰۰

خیابان آزادگان - پدافند

۲۱۴

۳۰۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

میدان شهید بندر. میدان بسیج

۱۰۳

۲۵۰۰

۳۰۰۰

میدان شهیدبندر.دانشگاه چمران آزاد پیام نورسریع السیر

۴۱۹

۴۰۰۰

۴۸۰۰

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

پایانه غدیر-راه بند ایثار . کوی باهنر

۱۱۲

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر . کوی رمضان

۱۱۸

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر- صادقیه . راه بند ایثار

۱۱۷

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر- صادقیه .پیچ میدان

۱۱۷.۱

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر-کوی مستغلات (پیچ میدان)

۱۱۱

۲۵۰۰

*

پایانه غدیر- زویه

۳۲۰

۲۵۰۰

*

پایانه غدیر- فاز یک کوی ملت

۳۱۲

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر-پیچ میدان . کوی باهنر

۱۱۳

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر-کوی شهید رجائی .پیچ میدان

۱۱۶

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر-فاز 2 و 3 کوی ملت

۳۰۹

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه غدیر-کوی زرگان

۳۱۱

۳۰۰۰

*

پایانه غدیر-کوی فرهنگیان

۳۱۰

۳۰۰۰

*

پایانه غدیر-صنایع. رسالت. نبوت.پیچ میدان

۱۱۴

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه غدیر- 200 دستگاه

۳۱۸

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه غدیر- 300 دستگاه

۳۱۹

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه غدیر- کوی انقلاب

۳۰۵

۴۰۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

شریعتی - کوی جمهوری

۱۰۴

۲۰۰۰

۲۴۰۰

شریعتی - فاز ۱پاداد و مهدیس

۱۰۶

۲۰۰۰

۲۴۰۰

شریعتی . لوله سازی . زیبا شهر

۱۰۸

۲۰۰۰

۲۴۰۰

شریعتی - فاز ۲ و ۵  پاداد

۱۰۷

۲۰۰۰

۲۴۰۰

شریعتی . لوله سازی .کوی طلاب

۱۰۸.۱

۲۵۰۰

*

نام خط

کد مسیر

مبلغ کرایه(ریال)

 

 

ملکی

خصوصی

پایانه آزادگان- بنی هاشم

۲۰۷

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه آزادگان- شهید هاتف

۲۰۵

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه آزادگان- کوی علوی

۲۰۶

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه آزادگان-کوی معین زاده

۴۱۵

۲۵۰۰

۳۰۰۰

پایانه آزادگان-نهضت آباد

۲۰۸

۲۰۰۰

*

پایانه آزادگان-.شهرک رزمندگان

۲۱۰

۳۰۰۰

۳۶۰۰

پایانه آزادگان -مجموعه مسکونی

۴۰۶

۳۰۰۰

۳۶۰۰