پنجشنبه، 29 تیر 1396
اعضاء هیات مدیره
   سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
  رئیس هیئت مدیره و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز مسعود یزدی 1
  عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اهواز محمد رستم منش  2
  عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مهدی حق بین  3
  عضو الالبدل هیئت مدیره و معاون اداری و مالی سازمان پایانه های شهرداری امیرکیوان کنعانی  4