منطقه یک

منطقه یک

وضعیت

مقصد

مبدأ

کد خط

ردیف

خصوصی

شهید دغاغله ـ کوی جمهوری

خیابان شریعتی

۱۰۴

۱

خصوصی

فاز یک پادادشهر و مهدیس

خیابان شریعتی

۱۰۶

۲

خصوصی

فاز ۲ و ۵ پادادشهر

خیابان شریعتی

۱۰۷

۳

ملکی

زیبا شهر، لوله سازی

خیابان شریعتی

۱۰۸

۴

ملکی

کوی طلاب

خیابان شریعتی

۱۰۸.۱

۵

خصوصی

شهید باهنر (راه بند ایثار)

پایانه غدیر

۱۱۲

۶

خصوصی

شهید باهنر (پیچ میدان)

پایانه غدیر

۱۱۳

۷

خصوصی

نبوت ـ رسالت ـ صنایع

پایانه غدیر

۱۱۴

۸

خصوصی

شهید رجایی

پایانه غدیر

۱۱۶

۹

خصوصی

صادقیه (راه بند ایثار)

پایانه غدیر

۱۱۷

۱۰

خصوصی

صادقیه (پیچ میدان)

پایانه غدیر

۱۱۷

۱۱

خصوصی

کوی رمضان

پایانه غدیر

۱۱۸

۱۲

خصوصی

۲۰۰ دستگاه صنایع فولاد

پایانه غدیر

۳۱۸

۱۳

خصوصی

۳۰۰ دستگاه صنایع فولاد

پایانه غدیر

۳۱۹

۱۴

ملکی

کوی مستغلات

پایانه غدیر

۱۱۱

۱۵

ملکی

استیشن

بلوار آیت الله بهبهانی

۵۰۱

۱۶

ملکی

کوت عبدالله ، پاسگاه قدیم

بلوار آیت الله بهبهانی

۵۰۱.۱

۱۷

ملکی

قلعه چنان

بلوار آیت الله بهبهانی

۵۰۲

۱۸

ملکی

کانتکس

بلوار آیت الله بهبهانی

۵۰۶

۱۹

ملکی

شکاره

بلوار آیت الله بهبهانی

۵۰۴

۲۰