اطلس خطوط منطقه چهار

منطقه چهار

وضعیت

مقصد

مبدأ

کد خط

ردیف

ملکی ،خصوصی

گلستان

پایانه شهید فهمیده

۴۰۱

۱

ملکی

شهرک برق

پایانه شهید فهمیده

۴۰۲

۲

ملکی

سعدی ، بهارستان

پایانه شهید فهمیده

۴۰۳

۳

ملکی ،خصوصی

فرهنگ شهر

پایانه شهید فهمیده

۴۰۵

۴

ملکی ،خصوصی

مجموعه مسکونی

پایانه آزادگان

۴۰۶

۵

ملکی

شهرک دانشگاه

پایانه شهید فهمیده

۴۰۷

۶

ملکی

مجاهد ، صنایع

پایانه شهید فهمیده

۴۰۸

۷

ملکی ،خصوصی

پردیس ۱

پایانه شهید فهمیده

۴۰۹

۸

ملکی

بقایی ، ام الطمیر

پایانه شهید فهمیده

۴۱۰ ۹

ملکی ،خصوصی

پردیس ۲

پایانه شهید فهمیده

۴۱۱

۱۰

ملکی

شهرک بیت المقدس

پایانه شهید فهمیده

۴۱۳

۱۱

ملکی ،خصوصی

چنیبه

پایانه شهید فهمیده

۴۰۳

۱۲

ملکی ،خصوصی

خبینه

پایانه شهید فهمیده

۴۰۴

۱۳

ملکی ،خصوصی

معین زاده

پایانه آزادگان

۴۱۵

۱۴