منطقه سه

منطقه سه

وضعیت

مقصد

مبدأ

کد خط

ردیف

ملکی، خصوصی

میدان بسیج

میدان شهید بندر

۱۰۳

۱

خصوصی

منبع آب

چهاراه امام

۳۰۱

۲

خصوصی

ابوذر ، الصافی

چهاراه امام

۳۰۲

۳

ملکی

طالقانی ، سلطانمنش

چهاراه امام

۳۰۳

۴

خصوصی

کارمندی ، بهزادشهر

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

۳۰۷

۵

ملکی

ملی راه

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

۳۰۷

۶

ملکی

فاز4 کوی ملت

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

۳۰۸

۷

خصوصی

فاز ۲ و ۳ کوی ملت

پایانه غدیر

۳۰۹ ۸

ملکی

کوی فرهنگیان

پایانه غدیر

۳۱۰

۹

ملکی

زرگان ، فدک

پایانه غدیر

۳۱۱

۱۰

ملکی

فاز۱ کوی ملت

پایانه غدیر

۳۱۲

۱۱

ملکی

کوی انقلاب

پایانه غدیر

۳۱۳

۱۲

ملکی

کوی علی آباد

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

۳۱۶

۱۳

ملکی

کوی زویه

پایانه غدیر

۳۲۰

۱۴

ملکی

کوی نیرو

پایانه غدیر

۳۱۴

۱۵

ملکی

نفت حفاری ـ آغاجری

خیابان آزادگان (جنب پارک شهید صباغان)

۳۱۵

۱۶