منطقه دو

منطقه دو

وضعیت

مقصد

مبدأ

کد خط

ردیف

خصوصی

کیانپارس

میدان شهدا

۲۰۱

۱

خصوصی

کیان آباد

میدان شهدا

۲۰۲

۲

ملکی

شهر سالم

میدان شهدا

۲۰۳ ۳

ملکی

شهرک شهید میثمی

میدان شهدا

۲۰۴

۴

خصوصی

شهید هاتف

پایانه آزادگان

۲۰۵

۵

خصوصی

کوی علوی

پایانه آزادگان

۲۰۶

۶

خصوصی

بنی هاشم

پایانه آزادگان

۲۰۷

۷

ملکی

نهضت آباد

پایانه آزادگان

۲۰۸

۸

ملکی

زردشت

پایانه آزادگان

۲۰۹

۹

ملکی

شهرک رزمندگان

پایانه آزادگان

۲۱۰

۱۰

ملکی

پدافند

پایانه آزادگان

۲۱۴

۱۱

ملکی

کیانشهر

پایانه آزادگان

۲۱۵

۱۲

ملکی

ملاشیه

انتهای بنی هاشم

۲۱۱

۱۳

ملکی

سیاحی

انتهای بنی هاشم

۴۱۴

۱۴

ملکی

عین دو

انتهای بنی هاشم

۴۱۶

۱۵